Við einsetjum okkur að stíga afgerandi skref til sjálfbærrar framtíðar innan málaflokka sem snúa að starfsemi Reita.

Stefna Reita varðandi samfélagslega ábyrgð er sýn um sjálfbæra framtíð, mótaða meðal annars af 17 heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Stefnan kallast á við 15 ára stuðning Reita við Miðstöð Sameinuðu þjóðanna á Íslandi ásamt UNICEF og UN Women.

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna er framkvæmdaáætlun í þágu mannkynsins, jarðarinnar og hagsældar. Með stefnu Reita um samfélagslega ábyrgð einsetjum við okkur að stíga afgerandi skref til sjálfbærrar framtíðar innan þeirra málaflokka sem snúa að okkar starfsemi.

Stefna Reita varðandi samfélagslega ábyrgð 

 

1. Engin fátækt Að útrýma fátækt í allri sinni mynd allstaðar

1. Engin fátækt

Með því að leitast við að tryggja réttindi á vinnumarkaði, hjá félaginu sjálfu, viðskiptavinum þess og verktökum sem vinna fyrir Reiti, viljum við draga úr fátækt. Með stuðningi við Unicef og UN Women beitum við okkur gegn fátækt á heimsvísu.

 

2. Ekkert hungur Útrýma hungri, tryggja fæðuöryggi og bætta næringu og stuðla að sjálfbærum landbúnaði

2. Ekkert hungur

 

Með áherslu á umhverfismál stuðlum við að auðveldari og heilnæmari ræktun matvæla. Með stuðningi við UNICEF tökum við þátt í að draga úr hungri barna víðsvegar um heiminn.
3. Heilsa og vellíðan Stuðla að heilbrigðu líferni og vellíðan fyrir alla frá vöggu til grafar

3. Heilsa og vellíðan

 

Með stefnu sinni í umhverfismálum, aukinni áherslu á sjálfbærni, lífsgæði og heilsu við hönnun og uppbyggingu mannvirkja, ásamt stuðningi við heilsubætandi líferni starfsmanna og beinum fjárstuðningi við íþróttafélög leggja Reitir sitt af mörkum við að ná þessu markmiði.

4. Menntun fyrir alla Tryggja öllum jafnan aðgang að góðri menntun og tækifæri til náms alla ævi

4. Menntun fyrir alla

 

Reitir styðja Heimili og skóla, landssamtök foreldra, með hagkvæmu húsnæði og stuðla þannig að bættum uppeldis- og menntunarskilyrðum barna og unglinga hér á landi. Unicef og UN Women vinna að þessum markmiðum á erlendri grundu. Starfsfólk Reita er hvatt til endurmenntunar og býður félagið reglulega upp á að sótt séu námskeið auk þess sem fræðsla er fengin fyrir alla starfsmenn um hin ýmsu málefni.
5. Jafnrétti kynjanna Jafnrétti kynjanna verði tryggt og staða allra kvenna og stúlkna styrkt

5. Jafnrétti kynjanna

 

Reitir leggja áherslu á jafnan rétt karla og kvenna í stefnu sinni og hafa bæði kyn jöfn tækifæri innan Reita. Með stuðningi við UN Women stuðla Reitir að jafnrétti kynjanna á breiðari vettvangi.

6. Hreint vatn og hreinlætisaðstaða Tryggja aðgengi allra að hreinu vatni og sjálfbæra nýtingu þess svo og hreinlætisaðstöðu

6. Hreint vatn og hreinlætisaðstaða

 

Með stefnu sinni í umhverfismálum hvað varðar mengun, flokkun úrgangs, endurvinnslu og áherslur við hönnun og uppbyggingu fasteigna vilja Reitir draga úr neikvæðum áhrifum starfsemi sinnar á umhverfið og þar með á grunnvatn.

7. Sjálfbær orka Tryggja öllum aðgang að öruggri og sjálfbærri orku á viðráðanlegu verði

7. Sjálfbær orka

 

Með stefnu sinni í umhverfismálum og áherslum sem lúta að orkunýtingu við hönnun og uppbyggingu mannvirkja leggja Reitir sitt af mörkum við að ná þessu markmiði. Reitir hafa notað rafmagnsbíla í sinni starfsemi til margra ára.

8. Góð atvinna og hagvöxtur Stuðla að viðvarandi sjálfbærum hagvexti og arðbærum og mannsæmandi atvinnutækifærum fyrir alla

8. Góð atvinna og hagvöxtur

 

Reitir leggja áherslu á jöfn laun og jafnan rétt einstaklinga til atvinnu í stefnu sinni auk þess sem lögð er áhersla á að mannréttindi séu virt, svo sem réttindi á vinnumarkaði, réttur til félagafrelsis og góðs aðbúnaðar, og nær sú krafa til viðskiptavina félagsins og verktaka sem sinna verklegum framkvæmdum á vegum þess. Síðan 2011 hafa Reitir stutt rausnarlega við Specialisterne, samtök sem hafa náð góðum árangri í að auka atvinnuþátttöku einstaklinga einhverfurófi. Þannig stuðlum við að auknu hlutfalli ungmenna sem stunda nám eða vinnu.

9. Nýsköpun og uppbygging Byggja upp trausta innviði, stuðla að sjálfbærri iðnvæðingu og hlúa að nýsköpun

9. Nýsköpun og uppbygging

 

Með virkri aðild að Grænni byggð - Green Building Council Iceland, vilja Reitir stuðla að sjálfbærri nýsköpun innan bygginga- og skipulagsgeirans og við rekstur borga og mannvirkja. Þannig tökum við virkan þátt í þekkingarmiðlun og hefjum upp sjálfbæra nýsköpun innan okkar starfssviðs.
10. Aukinn jöfnuður Draga úr ójöfnuði í heiminum
10. Aukinn jöfnuður

Reitir leggja áherslu á að réttindi starfsfólks séu tryggð í húsnæði Reita, hvort sem um ræðir starfsfólk leigutaka eða starfsfólk á vegum verktaka sem sinna verklegum framkvæmdum á vegum Reita. Með því að gera þessa kröfu stuðlum við að því að fólk í viðkvæmri stöðu njóti mannsæmandi kjara.

11. Sjálfbærar borgir og samfélög Gera borgir og íbúðarsvæði örugg, sjálfbær og öllum aðgengileg

11. Sjálfbærar borgir og samfélög

 

Með ábyrgu samvali leigutaka á starfssvæðum Reita vill félagið stuðla að bættu borgarumhverfi og minni þörf fyrir mengandi samgöngur. Leitast er við að auka kolefnisjafnandi gróður við bílastæði og á öðrum óbyggðum svæðum í samráði við leigutaka. Með þátttöku í samtökunum Grænni byggð styðja Reitir faglega umræðu og rannsóknir á sviði vistvæns skipulags og mannvirkjagerðar auk þess að stuðla að fræðslu almennings og hagsmunaaðila á Íslandi um málefnið. Reitir eru aðilar að Nordic Built, sáttmála á vegum Norræna ráðherraráðsins ætlað að flýta sjálfbærri þróun í byggingariðnaði.

12. Ábyrg neysla og framleiðsla Tryggja sjálfbær neyslu- og framleiðslumynstur

12. Ábyrg neysla og framleiðsla

 

Með þeim viðmiðum sem sett eru fram í stefnu Reita hvað varðar umhverfismál vilja Reitir m.a. leggja áherslu á ábyrga neyslu og framleiðslu. Reitir bauð fyrst íslenskra fasteignafélaga upp á græna leigusamninga á árinu 2013, í slíkum samningum eru leigutakar m.a. hvattir til að velja umhverfisvottaðar rekstrarvörur og velja umhverfisvænni kosti þegar kemur að rekstri húsnæðis auk þess að skrá orku- og vatnsnotkun og leitast við að draga úr sóun.

13. Aðgerðir í loftslagsmálum Bráðaaðgerðir gegn loftslagsbreytingum og áhrifum þeirra

13. Aðgerðir í loftslagsmálum

 

Reitir voru á meðal stofnaðila að Votlendissjóðnum, sem vinnur að endurheimt votlendis með það að markmiði að binda aftur í votlendi kolefni sem var leyst úr læðingi með framræsingu slíks lands. Í grænum leigusamningum er áhersla lögð á notkun umhverfisvottaðra byggingarefna og rekstrarvara. Annað skref var tekið árið 2015 þegar bensínbílum var skipt út fyrir rafmagnsbíla í starfsemi félagsins.
14. Líf í vatni Vernda og nýta hafið og auðlindir þess á sjálfbæran hátt

14. Líf í vatni

 

Ákvæði um umhverfismál í stefnu Reita lúta að því að auka hlutfall endurvinnslu og sorpflokkunar. Markmið þess er m.a. að draga úr rusli sem berst í sjó. Kringlan innleiddi ítarlega sorpflokkun fyrir nokkrum árum og náði þar miklum árangri með rekstraraðilum. Grænir leigusamningar leggja einnig áherslu á slíkt hjá leigutökum. Allt sorp er flokkað á skrifstofu Reita.

15. Líf á landi Vernda og endurheimta vistkerfi á landi og stuðla að sjálfbærri nýtingu þeirra, vinna að sjálfbærri stjórn skóga, berjast gegn eyðimerkurmyndun, stöðva jarðvegseyðingu, endurheimta landgæði og sporna við hnignun líffræðilegrar fjölbreytni

15. Líf á landi

 

Votlendi myndar mikilvæg búsvæði fjölda fugla og annarra lífvera á landi. Með stuðningi við Votlendissjóðin og endurheimt votlendis er búsetusvæði endurskapað fyrir dýralíf sem hefur á undanförnum árum og áratugum misst sitt búsvæði hérlendis.

16. Friður og réttlæti Stuðla að friðsælum og sjálfbærum samfélögum fyrir alla jarðarbúa, tryggja öllum jafnan aðgang að réttarkerfi og byggja upp skilvirkar og ábyrgar stofnanir á öllum sviðum

16. Friður og réttlæti

 

Í stefnu Reita er lögð rík áhersla á að mannréttindi séu virt af öllum hagaðilum. Kúgun, spilling og mismunum líðst ekki, og virtur er réttur til félagafrelsis, réttindi á vinnumarkaði og kröfur til góðs aðbúnaðar. Reitir hafa sett stefnu og viðbragðsáætlun gegn einelti, áreitni og ofbeldi.

17. Samvinna um heimsmarkmiðin Blása lífi í alþjóðlegt samstarf um sjálfbæra þróun og grípa til aðgerða

17. Samvinna um heimsmarkmiðin

 

Reitir lýsa yfir vilja til að styðja við þau samstarfsverkefni sem kunna að verða komið á milli opinbera geirans og einkaaðila og lúta að heimsmarkmiðunum, að því marki sem samrýmist starfsemi félagsins. Reitir eru aðilar að Festu – miðstöð um samfélagsábyrgð.

Stefna Reita varðandi samfélagslega ábyrgð